Sussex Interpreting Services

Shërbime Interpretimi Sussex

Për të kërkthyes falas, ju lutem na telefononi në numrin 01273 702005 dhe lini mesazh, në anglisht ose në gjuhën tuaj, me këto të dhëna:

  • Emrin
  • Numrin e telefonit
  • Datën dhe orën e takimit
  • Vendin e takimit

Në Sussex Interpreting Services ne kemi kontrata për të ofruar përkthim ballë për ballë për NHS, autoritetet lokale dhe organizatat e tjera në Brighton and Hove, East and West Sussex.

Ju lutemi rezervoni një përkthyes shqip https://sussexinterpreting.org.uk/contact-us/ telefon 01273 702005

Sussex Interpreting Services

For a free search, please call us at 01273 702005 and leave a message, in English or your own language, with the following information:

  • Name
  • Phone number
  • Date and time of the meeting
  • Meeting place

At Sussex Interpreting Services we have contracts to provide face to face interpreting for the NHS, local authorities and other organisations in Brighton and Hove, East and West Sussex.

Please book an Albanian interpreter https://sussexinterpreting.org.uk/contact-us/ telephone 01273 702005 

To Read more Interesting News

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!