In an emergency call the following:

Për cdo rast urgjent mund të telefononi në numrat e mëposhtëm:

Crime – Police 999   Non Emergency 101

Krimi – Policia 999   Jo emergjente 101

 Life threating – Ambulance 999   Non Emergency NHS 111

Shpërthimi i jetës – Ambulanca 999  Jo emergjente NHS 111

Fire and Rescue – 999  non Emergency 01243 786211

Zjarri dhe shpëtimi – 999 .  Jo emergjente 01243 786211

What happens when I call 999?

Çfarë ndodh kur unë telefonoj 999?

If it is a genuine emergency, where someone is seriously ill or injured and their life is at risk, call 999 and don’t panic. You will be asked which service you require.  Fire, Police, Ambulance or Coast Guard.  Once you have told the operator which service you require you will be put through to that organisation.

You can contact emergency services via text message (SMS) if you are deaf, hearing impaired or have a speech impediment. Visit the emergencySMS website for more information or to register your phone.

Në rast emergjent  telefono 999 dhe ruaj qetësinë, kur dikush është në gjendje të rëndë dhe jeta e tij është në rrezik. Ju do të pyeteni se për cilin shërbim ke nevojë, Zjarëfikësit, Policine apo Rojat bregdetare. Sapo operatori të ketë marë informacionin për cilin shërbim keni nevojë do tju drejtojë në atë departament.

Gjithashtu ju mund të kontaktoni shërbimet emergjente me Mesazh nëse jeni të shurdhër, keni probleme me dëgjimin ose keni probleme me të folurën. Për më shumë informacion ose për të rregjistruarnumrin e telefonit tuaj vizitoni faqen e internetit te Mesazheve (emergencySMS).

1. Answer the questions

1. Përgjigjuni pyetjeve

Once you are connected to a call handler, you’ll have to answer a series of questions to establish what’s wrong, such as:

 • Where are you (including the area or postcode)?
 • What is the phone number you are calling from?
 • Exactly what has happened?

This will allow the operator to determine the most appropriate response as quickly as possible.

Dialling 999 does not necessarily mean an ambulance will be dispatched. The call handler will decide what is appropriate. It may be safe enough for you to be seen elsewhere, or you can be given telephone advice by a medically trained clinical adviser. An ambulance will be sent if it is a life-threatening emergency.

Response units that could be dispatched include:

 • an emergency ambulance
 • a rapid response vehicle or motorbike
 • a cycle response unit
 • a community first responder
 • a combination of the above

Sapo të jeni lidhur me një operator shërbimi, ju do të duhet tu përgjigjeni disa pyetjeve për të parë se për cfarë shërbimi keni nevojë, të tilla si;

 • Cila është vendndodhja juaj
 • Cili është numri i telefonit prej të cilit po telefononi
 • Cfarë ka ndodhur ekzaktësisht?

Kjo do ta lejojë operatorin të japë një përgjigje sa më shpejt të jetë e mundur. Të telefonosh 999 jo domosdoshmërisht do te thotë se keni nevojë për një ambulancë. Operatori i shërbimit do të vendosë se për cilin shërbim keni nevojë. Mund të jetë e sigurtë për ju të shihni një mundësi tjetër, ose ju mund të merni këshilla në telefon nga një këshillatrë klinik I trajnuar. Një ambulancë do të dërgohet nëse behet fjalë për një jetë në rrezik.

 • Mjetet që mund të vihen në shërbim jane:
 • një ambulancë
 • një mjet i menjëhershëm ose një motorr
 • një cikël përgjigjesh të nevojshme
 • përgjegjësi I komunitetit
 • një kombinim I të gjithave

2. Don’t hang up yet

2. Mos e mbyllni akoma

Wait for a response from the ambulance control room, as they might have further questions for you, such as:

 • What is the age, gender and medical history of the patient?
 • Is the person awake or conscious and breathing?
 • Is there any serious bleeding or chest pain?
 • What is the injury and how did it happen?

The person who handles your call will let you know when they have all the information they need. You might also be instructed on how to give first aid until the ambulance arrives.

Prisni për një përgjigje nga dhoma e ambulancave pasi atom und të kenë pyetje të tjera për tju drejtuar, si:

 • Cila është mosha, gjinia dhe historia mjekësore e pacientit?
 • A është personi i zgjuar, I vetëdijshëm dhe a mer frymë?
 • A ka hemorragji ose dhimbje kraharori?
 • Cfarë lëndiminka dhe si ndodhi?

Personi I cili po ju përgjigjet në telefon do tju bëjë me dije kur informacioni që junpo jepni është I mjaftueshëm për të.

Ju mund të merni instruksione si ti jepni të demtuarit ndihmën e parë derisa të arrijë ambulanca.

How you can assist the ambulance crew

Si mund të ndihmoni stafin e ambulancës 

There are a number of things you can do to assist the ambulance service:

 • If you are in the street, stay with the patient until help arrives.
 • Call the ambulance service back if the patient’s condition changes.
 • Call the ambulance service back if your location changes.
 • If you are calling from home or work, ask someone to open the doors and signal where the ambulance staff are needed.
 • Lock away family pets.
 • If you can, write down the patient’s GP details and collect any medication they are taking.
 • If you can, inform the paramedics about any allergies the patient has.
 • Stay calm.

Janë një sërë veprimesh që ju mund të bëni për të ndihmuar stafin shërbimit në ambulancë:

 • Nëse jeni në rrugë qëndroni me pacientin derisa të arrijë ambulanca.
 • Telefononi përsëri ambulancën nëse gjendja e pacientit ndryshon.
 • Telefononi përsëri ambulancën nëse ndryshoni vendndodhjen.
 • Nëse jeni duke telefonuar nga shtëpia ose puna kërkojini dikujt të hapë derën dhe të drejtojë ambulancën në vendin ku duhet të jepet ndihma.
 • Siguroni kafshët shtëpiake larg pacientit të sëmurë.
 • Nëse keni mundësi, shkruani të dhënat e mjekut të pacientit dhe mblidhni cdo lloj medikamentj që ai/ajo është duke përdorur.
 • Nëse ju mumdeni, informoni ndihmës mjekët për cdo alergji që ka pacienti.
 • Ruani qetësinë.

If appropriate, you may want to call the patient’s doctor. The doctor may meet you at the A&E department, or call with important information about the patient.

With thanks to the NHS for the above.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!